Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015

ε π έ τ ε ι ο ς

σανσήμερα
πρινακριβώςαπόέναχρόνο
στιςδεκαοχτώφλεβάρητουδεκατέσσερα
έτυχεναγνωρίσω
ένανυπέροχοάνθρωπο
έξωαπτηστοάτουβιβλίουστηνπανεπιστημίου
κιόλοναυτότονκαιρό
αυτόςοάνθρωπος
έμελλεναδιαδραματίζεισπουδαίορόλοστιςεξελίξεις
καιπήραμεκαιδώσαμεπολλά
κιανταλλάξαμεπράγματαναμεταξύμας
γαμηθήκαμεκαιγαμήσαμε
λυσσάξαμεκαιφαγωθήκαμε
τριακόσιεςεξηνταπέντεμέρεςτώρα
καταρρίπτοντας
τονποιητικόνόμοτουλειβαδίτη
πουθέλει
νασμίγουνκαιναχωρίζουνοιάνθρωποικαιναμηνπαίρνειτίποταοέναςαπτονάλλον
γιατίυπάρχουνκιάνθρωποι
πουχωρίζουνπουεξαφανίζονταιπουξενερώνουνπουαπομακρύνονται
μαέχουνφτάσειναγίνουνστοτέλος
ο
ένας
ένα
μικρό
κομμάτι
του
άλλου

1 σχόλιο: